Chrzest

Na kartach Nowego Testamentu chrzest jest przedstawiony jako pierwszy akt posłuszeństwa Bogu po nawróceniu. Każda osoba, która zawierzyła swoje życie Jezusowi, przyjmowała następnie chrzest. Jednym z przykładów jest historia pewnego Etiopczyka opisana w Dziejach Apostolskich.

"A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go." (Dzieje Apostolskie 8,36-38)

Chrzest jest publiczną deklaracją wiary, wyrazem posłuszeństwa Bogu i symbolem duchowego przełomu w życiu człowieka. Apostoł Paweł ukazuje chrzest jako swego rodzaju obraz śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tak jak Jezus przeszedł przez śmierć i został wzbudzony do nowego życia, tak i my przez chrzest rozpoczynamy wszystko od nowa.

"Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia." (List do Rzymian 6,3-4)

Chrzest jest pogrzebem starego, grzesznego życia i początkiem nowego, kształtowanego już przez Boga. Jezus mówi o tym Nikodemowi, kiedy wspomina o nowym narodzeniu z wody i z Ducha.

"Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego." (Ewangelia Jana 3,5)