Duch Święty

Największym Bożym darem dla każdego, kto w Niego wierzy, jest obecność Ducha Świętego. Jezus określił przyjęcie Ducha jako "chrzest" (inaczej: zanurzenie, napełnienie) Duchem Świętym. Najbardziej znaną tego ilustracją jest opis zesłania Ducha Świętego na apostołów i pierwszych uczniów Jezusa w Dziejach Apostolskich.

"A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić." (Dzieje Apostolskie 2,1-4)

Duch Święty napełnił uczniów odwagą do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie. Apostoł Piotr zwraca uwagę na to, że Jego przyjście było obiecane przez Boga w Starym Testamencie.

"I stanie się w ostatecznych dniach - mówi Bóg - że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny." (Dzieje Apostolskie 2,17)

Dzięki Duchowi Świętemu możemy być świadkami Jezusa na całym świecie. To on nas uzdalnia do głoszenia Ewangelii.

"Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi." (Dzieje Apostolskie 1,8)

Duch Święty sprawia także, że prawdziwie stajemy się dziećmi Bożymi – jego synami i córkami.

"A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!" (List do Galacjan 4,6)

Obecność samego Boga w nas uzdalnia także do nowego życia, w którym nie musimy już grzeszyć. To on przemienia naszą naturę na obraz swojego Syna, Jezusa.

"Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele; Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha." (List do Rzymian 8,3-4)

Duchowe ABC