Sąd

Ostatnim elementem podstaw chrześcijaństwa jest prawda o sądzie. Jest on wielokrotnie zapowiadany w wielu miejscach Biblii. Autor Listu do Hebrajczyków opisuje go jako jeden z pewników na temat życia ludzkiego.

"Jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd." (List do Hebrajczyków 9,27)

Apostoł Paweł mówi o powszechności Bożego sądu. Każdy przed nim stanie.

"Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych." (Dzieje Apostolskie 17,30-31)

"Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło." (2 List do Koryntian 5,10)

Jednak dzięki Bożej łasce każdy, kto wierzy w Jezusa, nie będzie potępiony. Na podstawie naszej wiary w to, że Jezus zapłacił karę za nasze grzechy, otrzymamy życie wieczne.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." (Ewangelia Jana 3,16-18)

Duchowe ABC