Wiara

Drugim elementem duchowego ABC jest wiara. Wiara to przekonanie o czymś albo zaufanie komuś.

"A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy." (List do Hebrajczyków 11,1)

W kontekście Boga oznacza nie tyle znajomość faktów czy teologii, co zawierzenie i zaufanie Mu. Owszem, potrzebujemy poznać biblijne fakty dotyczące Jezusa i chrześcijaństwa, ale kluczowe znaczenie ma to, czy jesteśmy gotowi Mu zaufać.

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają." (List do Hebrajczyków 11,6)

Jezus nazwał wiarę czymś, czego Bóg od nas oczekuje. Chodzi o wiarę w Niego - jako Syna Bożego i Zbawiciela.

"I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym." (Ewangelia Jana 6,40)

Dzięki naszej wierze Bóg daje nam zbawienie – życie wieczne. Apostoł Paweł streścił to w następujący sposób.

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił." (List do Efezjan 2,8-9)

Za przykład duchowego ojca naszej wiary apostoł wskazuje Abrahama, o którym jest napisane, że był przyjacielem Boga.

"Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość." (List do Rzymian 4,3)

Podstawowym aspektem wiary jest ufność w to, że Jezus żyje, oraz wyznanie go swoim Panem.

"Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony." (List do Rzymian 10,9)

Duchowe ABC