Zmartwychwstanie

Najważniejszym faktem, na którym opiera się chrześcijaństwo, jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie jest to żaden dogmat ani doktryna. Jest to fakt zapisany w historii.

"Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem." (1 List do Koryntian 15,3-4)

Apostoł Paweł podkreśla wagę tego zdarzenia. Jeśli nie miało ono miejsca, chrześcijaństwo nie ma żadnego sensu.

"A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach." (1 List do Koryntian 15,17)

Nowy Testament uczy nas, że tak jak Jezusa Bóg wzbudził z martwych, tak samo będzie z nami. Stanie się to, kiedy powróci On na ziemię.

"Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi." (1 List do Tesaloniczan 4,16)

Sam Jezus nas o tym zapewnia. To on jest dawcą życia wiecznego.

"I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył." (Ewangelia Jana 11,25)

Duchowe ABC