Jesteś zwycięzcą

Jezus jest centralną postacią Biblii.

Rdzeniem biblijnego przesłania jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Wszystko inne wynika z tej prawdy. W Biblii nie chodzi o przykazania, zasady i reguły, ale o Jezusa i Jego Kościół.

Kościół jest Ciałem Chrystusa. Jesteśmy Jego stopami, pod którymi wszystko zostało złożone. "Wszystko bowiem poddał pod jego stopy." (1 List do Koryntian 15,27)

Apokalipsa (Objawienie) Jana jest księgą o Jezusie jako Królu królów i Panie panów. On jest tym, który zwycięża i przyprowadza wszystko do posłuszeństwa Bogu. Wypełnia cały wszechświat swoją obecnością. On nas kocha i jest z nami zawsze. Jego miłość nigdy się nie zmienia.

12 rozdział Apokalipsy zawiera niezwykły obraz - kobietę, która rodzi dziecko. To Kościół, który jest w ciąży. Można powiedzieć, że Kościół nieustannie "rodzi" Chrystusa na tym świecie, ponieważ jest Jego Ciałem tu na ziemi:

"Na niebie ukazał się wielki znak: kobieta ubrana w słońce, z księżycem pod stopami, w wieńcu z dwunastu gwiazd na głowie. Była w ciąży. W bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Na niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki, ognisty smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów na głowach. Jego ogon zmiótł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Ona zaś urodziła Syna, Mężczyznę, który żelaznym berłem ma rządzić wszystkimi narodami. Jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu," (Apokalipsa 12,1-5)

W innym miejscu odkrywamy, że Kościół ma ten sam autorytet, który Bóg Ojciec dał swojemu Synowi, Jezusowi. Nasz Pan przekazał Go nam:

"Temu, kto zwycięży, i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem, pokruszy je jak gliniane dzbany — podobnie jak Ja otrzymałem władzę od mojego Ojca." (Apokalipsa 2,26-28)

To odniesienie do obrazu ze Starego Testamentu:

"Obwieszczam ten dekret PANA, Powiedział On do Mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem. Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody, Oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem, Pokruszysz jak gliniane dzbany." (Psalm 2,7-9)

Jesteśmy zwycięzcami! Możemy wygrywać w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach - na podstawie zwycięstwa Chrystusa na krzyżu.

Jezus pokonał diabła i obdarł go ze wszelkiej władzy. A to, co dotyczy Chrystusa, odnosi się także do Kościoła – Jego Ciała. Kościół rodzi panowanie Chrystusa na tym świecie. Sprowadzamy Jego Królestwo na ziemię.

Zwycięski Kościół Jezusa zbudowany jest na skale, a tą skałą jest Chrystus. On jest fundamentem. "Cegłami" Kościoła są z kolei nasze wzajemne relacje, połączenia serc zainicjowane przez Ducha Świętego. Jako Boży ludzie nosimy siebie nawzajem w swoich sercach. Mamy to samo DNA, tego samego Ducha, który był w Chrystusie.

"Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy; Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli; Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego; I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa." (1 List Piotra 2,1-5)

Kiedy do Niego przychodzimy, stajemy się tacy jak On. On buduje z nas swoje Miasto, Nowe Jeruzalem.

W swojej wizji apostoł Jan zobaczył Jezusa chodzącego pośród złotych świeczników – swojego Kościoła. Gdy Ciało Chrystusa dorośnie do dojrzałości, ludzie zobaczą Jezusa w Kościele, tak jak widzieli Boga w Jezusie, gdy żył tu na ziemi.

Jesteśmy oblubienicą Jezusa. Zostaliśmy przez Niego stworzeni, aby Go chwalić i uwielbiać. Nie należymy już więcej do siebie, ale do Tego, który nas odkupił.

On jest Panem wszystkiego. Wszelka moc na niebie i na ziemi należy do Niego. Kiedy umarł na krzyżu, osądził szatana i pokonał wszelkie zło. Jest naszym Mistrzem, Królem królów, Panem panów.

Bądźmy Mu posłuszni.